Training

Training, invulling van het traject vanuit de vraag

Om verandering in gang te zetten is een aantal stappen essentieel. Er zijn verschillende werkwijzen mogelijk om te komen tot een optimale invulling van een training. De onderstaande stappen hebben hierbij mijn aandacht.

Eerste gesprek naar aanleiding van de vraag De eerste kennismaking waarbij de vraag zo helder mogelijk gemaakt wordt. Wat moet opgelost worden en hoe ziet de gewenste situatie eruit?
Intake met de doelgroep Tijdens dit eerste contact met de doelgroep vindt verdere afstemming over de inhoud van de training plaats. De persoonlijke leerdoelen van de deelnemers worden hier vastgesteld. Op deze wijze wordt het draagvlak voor het in te zetten traject vergroot. Hiermee bereik ik maximale concretisering van de doelstelling van de training.
Trainingsvoorstel In een helder en duidelijk uitgewerkt voorstel en een open begroting zal ik de aanpak van het traject uiteen zetten en mondeling toelichten.
Training Praktische uitvoering van het trainingsvoorstel. Daarnaast is het mogelijk dat ik tijdens een training gebruik maak van Individuele begeleiding en Coaching. Mocht ik tijdens een traject de noodzaak hiertoe signaleren dan zal ik dit met een voorstel bespreekbaar maken.
Klankbordgroep Een tussentijdse afstemming van een traject om de juiste aansluiting in de praktijk en bij de vraag te houden vind ik erg belangrijk. Waar nodig vindt bijsturing en aanpassing plaats. De klankbordgroep bestaat, naast de opdrachtgever en de direct verantwoordelijke van de doelgroep, ook uit enkele direct betrokkenen in het proces.
Intervisie Gedurende het trainingstraject komen de deelnemers in kleine groepen (maximaal 6 personen) bij elkaar. De doelstelling is dat intervisie ook na de afronding van de training wordt gecontinueerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden de vorderingen in de individuele trajecten besproken en wordt onderling advies uitgewisseld met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling.
Evaluatie aan het einde van het traject Evaluatie van de training gebeurt zowel met de groep als met de opdrachtgever.
Nazorg Het voldoen aan de vooraf geformuleerde doelen en doorwerking op de langere termijn zijn voor mij belangrijk om te kunnen spreken van een geslaagd traject. Daarom besteed ik tijdens de nazorg aandacht aan advies over hoe de organisatie het ingezette traject kan borgen en mogelijk verder kan uitbouwen in relatie tot verdere ontwikkelingen.